คุณถึงพอใจในการให้บริการของสุรสัมนาคาร?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่พึงพอใจ
 
 
Total Votes : 150