Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με τα λύματα του υπό κατασκευή Βιολογικού του Αγίου Κωνσταντίνου ;

Να οδηγηθούν τα λύματα του υπό κατασκευή Βιολογικού του Άγ. Κωνσταντίνου στον αποδέκτη λυμάτων των Καμένων Βούρλων στο GAMPING του Ε.Ο.Τ ;
Να οδηγηθούν τα λύματα του υπό κατασκευή Βιολογικού του Άγ. Κωνσταντίνου στον υπό κατασκευή αποδέκτη λυμάτων του Μώλου ;
Να φτιάξει ο Άγιος Κωνσταντίνος για τον υπό κατασκευή Βιολογικό του δικό του αποδέκτη λυμάτων ;
Να οδηγηθούν τα λύματα του παράνομου αποδέκτη του Βιολογικού των Καμένων Βούρλων στον υπό κατασκευή αποδέκτη λυμάτων του Αγίου Κωνσταντίνου στο ρέμα του Λογγού ;
 
 
Total Votes : 1392